กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชา 002 191

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ของรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1 ให้นักศึกษาทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหาของบทที่ 3 ว่าด้วยเรื่ององค์การและสภาพแวดล้อมในการจัดการในตำราเรียน เอกสารประกอบคำบรรยาย และสไลด์บทที่ 3 ข้างล่างนี้ (ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาเล็กน้อย) แล้วให้รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมออนไลน์ โดยแต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกระหว่าง 7-8 คน (ห้ามต่ำกว่า 7 และห้ามเกิน 8 โดยเด็ดขาด) จากนั้นให้ดำเนินการต่อไปนี้

1. ตั้งชื่อกลุ่ม
2. สมมติว่ากลุ่มของตนเององค์การใดองค์การหนึ่ง พร้อมระบุประเภทขององค์การ
3. ร่วมกันวิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมมหภาคในแต่ละด้านมีผลกระทบต่อองค์การอย่างไร
ทั้งนี้ให้ตอบคำถามต่างๆ ลงในแบบฟอร์มออนไลน์ข้างล่างนี้เท่านั้น กำหนดส่งงานภายในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 23.59 น.

 

002191Chapter 3 Organization 

View more presentations from wiraja.

ตอบคำถามที่นี่…

002 191 กิจกรรม 1 สภาพแวดล้อมในการจัดการ

 

Related Posts: