ประเทศจีนโดยสังเขป แปลโดยกฤชวรรนธ์ โล่ห์วัชรินทร์

ผมมีความสนใจใครู่เกี่ยวกับประเทศจีน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม, มาตั้งแต่เด็ก. แม้ว่าคุณวุฒิด้านการศึกษาตามระบบของผมจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเลย, แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อยู่เสมอ. นอกจากนั้น, การทำงานในสถบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย. เมื่อต้นปี 2552, ความที่ได้รับมอบหมายให้บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนสำหรับคณะครูในเขตการศึกษาจังหวัดขอนแก่น, ผมจึงได้แปลและจัดทำหนังสือ “ประเทศจีนโดยสังเขป” ขึ้้นมาเพื่อใช้ประกอบการบรรยายในครั้งนั้น. หนังสือเล่มบางนี้นำเสนอแต่เพียงข้อมูลต่างๆ “โดยสังเขป” และเหมาะสำหรับผู้เริ่มสนใจศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนเท่านั้น. หากท่านเป็นหนึ่งในนั้น, ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ไปอ่านได้โดยคลิกที่นี่ครับ A_Survey_of_China(BW)4thEdition.

หนังสือเล่มนี้แปลจากภาคภาษาอังกฤษของ 中国概况 (A Survey of China) ซึ่งเป็นบทหนึ่งในหนังสือ 游学在中国 (A Study Tour in China) เพื่อใช้ประกอบการบรรยายรายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ในการฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาจีน อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

 

ในการถอดเสียงชื่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่โดยส่วนใหญ่ ผู้แปลได้อิงตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนของราชบัณฑิตยสถาน ขณะที่บางชื่อยังคงใช้ชื่อที่คนไทยคุ้นชินอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังได้ศึกษาข้อมูลอ้างอิงจากตำราและเอกสารจำนวนมากประกอบการแปลด้วย

 

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์หวงเสี่ยวหมิง (黄小明) ที่ให้โอกาสร่วมบรรยายในการฝึกอบรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.หลี่เจฺวียน (李  娟) ที่ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์และตรวจทานข้อมูลในการแปล และขอขอบคุณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ เล่มนี้ อันจะพอมีประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศจีนอยู่บ้าง

 

หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดในหนังสือเล่มนี้ ผู้แปลขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

จากคำนำผู้แปลในการพิมพ์ครั้งที่ 1 

Related Posts: