2011

ประจำปีการศึกษา 2554

Max Weber

ทฤษฎีองค์การบานตะไท

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Weber

ทฤษฎีองค์การ (Organizational Theories) หรือ ทฤษฎีการจัดการ (Management Theories) หมายถึง แนวคิด หลักการ หรือข้อสมมติฐานที่มุ่งบรรยาย อธิบายหรือทำนายวิธีบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจอาจนับได้ว่ามีจุดริเริ่มเมื่อครั้งอดัม สมิธ (Adam Smith) เสนอแนวคิดเรื่องการแบ่งงานกันทำ (Division of Labour) ในช่วงศตวรรษที่ 18 แต่โดยทั่วไปถือว่าทฤษฎีองค์การมีจุดริเริ่มจากแนวคิดของเฟรเดอริค เทเลอร์ (Frederick Taylor) และสามารถจำแนกออกเป็น 4 ยุคหรือ 4 มุมมอง คือ Classical Viewpoint, Behavior Viewpoint, Quantitative Viewpoint และ Contemporary Viewpoint (more…)

Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo

Book Review: Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo

0
Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo

Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo

Fry, B.R. & Raadschelders, J.C.N. (2008). Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo. 2nd edition. Washington, D.C.: CQ Press.

To have an insight into someone’s work is one thing. It is another thing, which makes a greater difference, to be aware of his or her background, conviction, and stimulation. Brian R. Fry and Jos C. N. Raadschelders’ book entitled Mastering Pubic Administration: From Max Weber to Dwight Waldo tries not only to elaborate important theories in the field of public administration, but also to grasp the lives and experiences of the theorists. Its ultimate aim, however, is to provide an illustration of the identity of public administration in the US, through the lives and works of nine theorists. This essay examines the central argument of the book, and also reviews its approach and presentation.

A True Nature of Public Administration

Mastering Pubic Administration: From Max Weber to Dwight Waldo occupies the middle ground between “a full-blown biography” and “the cursory, often stereotypical treatment characteristic of handbooks and specialized overviews” (p. 14). (more…)

Balloon!

มาแว้ว! เกรด “หลักรปศ.” แบบ “บ่เป็นทางการ”

0

Balloon!

หลังจากสอบเสร็จไปตั้งแต่ก่อนอาจารย์จะเดินทางมาเรียนต่อที่เมกา บัดนี้ผลการเรียนของรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ (Principles of Public Administration) ของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ก็พร้อมปรากฎแก่สาธารณชนแล้ว ทว่านี่เป็นเพียงผลการเรียนแบบ “ไม่เป็นทางการ” เท่านั้น โปรดติดตามผลแบบเป็นทางการตามระบบของมหาวิทยาลัยเองเด้อ

ผลการเรียนที่จะประกาศต่อไปนี้เป็นของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 002 191 ทุกคนทุกกลุ่ม อาจารย์ได้จำแนกตามกลุ่มที่ลงทะเบียน คือ 1-4 โดยประกาศตามลำดับรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ใช้เช็คชื่อในชั้นเรียน ตัวเลขแรกคือลำดับที่ ตัวเลขชุดที่สองคือรหัสประจำตัวนักศึกษา 4 หลักสุดท้าย ตัวอักษรสองตัวคืออักษรนำหน้าชื่อและอักษรนำหน้าสกุลของนักศึกษา และตัวอักษรภาษาอังกฤษคือผลการเรียนของนักศึกษา

เชิญทัศนา… (more…)

"Weerachon" VS "wiraja"

วิวาทะ “สอบกลางภาค” เดือด “Weerachon” ปะทะ “Wiraja”!

1

"Weerachon" VS "wiraja"

ในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงการสอบกลางภาคสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายกาศทางวิชาการในสถาบันอุดมศึุกษาแห่งนี้คึกคักยิ่ง นักศึกษาทุกชั้นปีต่างตั้งหน้าตั้งตาทบทวนตำราเรียน ตั้งอกตั้งใจติวหนังสือค่ำยันเช้า และตั้งจิตอธิษฐานขอพรเจ้าพ่อมอดลบันดาลให้การสอบลุล่วงไปด้วย “เอ”

ทว่า บรรยายกาศอันคึกคักนั้นหาได้ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้น ในโลกเสมือนจริงอย่าง “เฟซบุ๊ค” ก็มีความหฤหรรษ์ไม่แพ้กัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทบทวนเนื้อหา และเก็งแนวข้อสอบกันผ่านกลุ่มต่างๆ โลกออนไลน์อย่างถ้วนทั่ว ก่้อนวันสอบนักศึกษาต่างบรรยายความตื่นเต้น ความพร้อม และความมุ่งมั่นของตนผ่านแป้นคีย์บอร์ด และเมื่อการสอบในวิชาหนึ่งๆ ผ่านพ้นไปแล้ว นักศึกษาก็กลับมาสาธยาย “ความประทับใจ” ที่ได้รับจากห้องสอบ สุขบ้าง เศร้าบ้าง เฮฮาบ้าง ขึงขังบ้าง คละเคล้ากันไป

Wiraja Panyaonyone

Weerachon Zhang

นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมแสดงความประทับใจในการสอบกลางภาคบนโลกเสมือนจริงไม่ต่างจากนักศึกษาคณะิอื่น

ยกตัวอย่างหน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊คของกลุ่ม “Cola Local Government #2” มีการ “ระบายความรู้สึก” อย่างคึกคักและมีสีสันยิ่ง โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มักบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นร้อยแก้ว ขณะที่นักศึกษาจำนวนหนึ่งใช้พรรณาโวหารผ่าน “บทร้อยกรอง” อย่างจับจิตจับใจ พร้อมทั้งมีการ “ปะทะคารม” กันอย่างเมามัน

อย่างไรก็ดี มีคนคู่หนึ่งที่ “ปะทะคารม” กันผ่านบทร้อยกรองได้ดุเดือดสมน้ำสมเนื้อก็คือคู่ระหว่างศิษย์กับครู “Weerachon Zhang” กับ “Wiraja Panyaonyone

เพื่อมิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเลือนหายไปพร้อมกาลเวลา จึงได้รวบรวมเอา “วิวาทะ” ระหว่าง “Weerachon Zhang” กับ “Wiraja Panyaonyone” มาบันทึกไว้ ณ ที่นี้

เชิญทัศนา… (more…)

ตั้งใจเอาเด้อ 1.. 2.. 3..

Protected: ประเมินผมหน่อย..ได้แมะ :P

0

This post is password protected. To view it please enter your password below:


มีงานเข้าๆ มี”รายงาน 002191″เข้า!

0

กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชา 002 191

สวัสดีนักศึกษาวิทยาัลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียนรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ ตามที่เราได้ตกลงกันไว้ว่าในรายวิชานี้จะมีการทำรายงาน 1 ชิ้นเพื่อเป็นคะแนนเก็บนั้น บัดนี้ได้เวลาที่อาจารย์จะแจ้งให้นักศึกษาทราบแล้ว ขอให้นักศึกษาโปรดอ่านและทำความเข้าใจแนวทางในการจัดทำรายงานกลุ่มตามรายละเอียดต่อไปนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้ที่นี่…

 

1. รายละเอียดการจัดทำรายงานกลุ่ม ไฟล์ word (.docx) รายงานกลุ่ม(0021911-2554) ไฟล์ PDF ReportProject002191(2011)

2. รูปแบบรายงานกลุ่ม ไฟล์ word (.docx) รูปแบบรายงาน002191(2554) ไฟล์ PDF ReportFormat002191(2011)


……………………………………………………………………………………………………….

รายละเอียดรายงานกลุ่ม…………..

 

การจัดทำรายงานกลุ่ม รายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554

**********************************************

 

หัวข้อหลักสำหรับการจัดทำรายงาน
ปัญหาสาธารณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์
การจัดทำรายงานเรื่องปัญหาสาธารณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้รายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การสำรวจ การศึกษาด้วยตนเอง การแก้ปัญหา และการสื่อสาร

(more…)

แนวโน้มการบริหารองค์การในอนาคต

0

กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชา 002 191

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ของรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1) กลุ่มที่ 2 (สาขาวิชาการจัดการการคลัง ชั้นปีที่ 2) และกลุ่มที่ 3 (สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง ชั้นปีที่ 2) กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทที่ 7 เรื่องรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ ให้นักศึกษาดำเนินการตามภารกิจต่อไปนี้

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 7 โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารองค์การในอนาคต

2. วิเคราะห์ลักษณะขององค์การที่เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่นักศึกษาประสบด้วยตนเอง

3. ตอบคำถามในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ข้างล่างนี้

กิจกรรมนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับ หมดเขตทำกิจกรรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นี้เท่านั้น (more…)

"กรุณาใช้ช่องถัดไป"

ระบบราชการในดวงมานของข้าพเจ้า!

0

"กรุณาใช้ช่องถัดไป"

มาอีกแล้ว! ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ของรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1 ให้นักศึกษาทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหาของบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการจัดองค์การแบบราชการในตำราเรียนและเอกสารประกอบคำบรรยาย แล้วตอบคำถามในฟอร์มข้างล่างนี้ งานนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับ กำหนดส่งงานภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 23.59 น. ช้าอดหมดสิทธิ์เฮ! (more…)

Go to Top