กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชา 002 191

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ของรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1 ให้นักศึกษาทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหาของบทที่ 3 ว่าด้วยเรื่ององค์การและสภาพแวดล้อมในการจัดการในตำราเรียน เอกสารประกอบคำบรรยาย และสไลด์บทที่ 3 ข้างล่างนี้ (ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาเล็กน้อย) แล้วให้รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมออนไลน์ โดยแต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกระหว่าง 7-8 คน (ห้ามต่ำกว่า 7 และห้ามเกิน 8 โดยเด็ดขาด) จากนั้นให้ดำเนินการต่อไปนี้ (more…)