Max Weber

ทฤษฎีองค์การ (Organizational Theories) หรือ ทฤษฎีการจัดการ (Management Theories) หมายถึง แนวคิด หลักการ หรือข้อสมมติฐานที่มุ่งบรรยาย อธิบายหรือทำนายวิธีบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจอาจนับได้ว่ามีจุดริเริ่มเมื่อครั้งอดัม สมิธ (Adam Smith) เสนอแนวคิดเรื่องการแบ่งงานกันทำ (Division of Labour) ในช่วงศตวรรษที่ 18 แต่โดยทั่วไปถือว่าทฤษฎีองค์การมีจุดริเริ่มจากแนวคิดของเฟรเดอริค เทเลอร์ (Frederick Taylor) และสามารถจำแนกออกเป็น 4 ยุคหรือ 4 มุมมอง คือ Classical Viewpoint, Behavior Viewpoint, Quantitative Viewpoint และ Contemporary Viewpointอาจารย์ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การไว้ในที่นี่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นงานนำเสนอของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำรายงานเมื่อภาคต้นปีการศึกษา 2553 และส่วนหนึ่งเป็นลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมาย

หวังว่านักศึกษาคงได้รับและใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ให้นะครับ :)

งานนำเสนอ (PPT Slides)

บทที่ 5 ทฤษฎีองค์การ

ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์

ทฤษฎีระบบราชการ

การศึกษาที่ฮอว์ธอร์น

ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์

ทฤษฎีเอ๊กซ์และทฤษฎีวาย

ทฤษฎีปัจจัยจูงใจและสุขวิทยา

ทฤษฎีระบบ
 

Related Posts: