ไฟล์ข้างล่างนี้ คือรูปแบบและตัวอย่างเกณฑ์ต่างๆ ของรายงานฉบับดิจิตอลสำหรับงานกลุ่มครั้งที่ 2 ของวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตรฺ์
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการทำรายงานนะครับ

รูปแบบรายงาน-01 (รูปแบบปกหน้า ปกใน คำนำ และสารบัญ)

รูปแบบรายงาน-02 (รูปแบบเนื้อหาในแต่ละบท)

รูปแบบรายงาน-03(เกณฑ์) (เกณฑ์สำหรับพิจารณาตัดสินปัญหาสาธารณะและทางเลือกนโยบายสาธารณะที่จะนำเสนอ 

Related Posts:

  • No Related Posts