Physical Map of China

แผนที่กายภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศจีนมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชีย มีขนาดพื้นที่ ๙.๖ ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากรัสเซียและแคนาดา จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้โอบล้อมด้วยทะเลป๋อไห่ ทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ โดยในอาณาเขตทางทะเลนั้นมีเกาะใหญ่น้อยกระจายอยู่เกือบ ๖,๕๐๐ เกาะ เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือไต้หวันซึ่งมีขนาดพื้นที่ ๓๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และอันดับสองคือเกาะไห่หนาน (ไหหลำ) ซึ่งมีขนาดพื้นที่ ๓๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ทั้งไต้หวันและไห่หนานมีสถานะเป็นมณฑลหนึ่งของจีน

หากมองจากด้านบนจะพบว่าสภาพพื้นที่ของจีนลาดเอียงจากตะวันตกสู่วันตะวันออกเป็นบันไดสี่ขั้น

บันไดขั้นสูงสุดคือที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยกว่า ๔,๐๐๐ เมตร และได้ชื่อว่าเป็น “หลังคาโลก”

บันไดขั้นที่สองประกอบด้วยที่ราบสูงมองโกเลียใน ที่ราบสูงหวงถู่ (ที่ราบสูงดินเหลือง) ที่ราบสูง     ยฺหวินหนาน-กุ้ยโจว แอ่งทาริม แอ่งจุงการ์ และแอ่งซื่อชวน ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ เมตร

บันไดขั้นที่สามมีความสูงราว ๕๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยที่ราบตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ราบจีนเหนือ ที่ราบหุบเขาแม่น้ำฉางเจียงตอนกลางและตอนล่าง และที่ราบปากแม่น้ำจูเจียง โดยมีเนินเขาน้อยใหญ่กั้นเป็นแนวระหว่างที่ราบต่างๆ

บันไดขั้นสุดท้ายคือไหล่ทวีปซึ่งทอดตัวไปทางตะวันออกลงสู่ทะเลน้ำตื้นที่มีระดับความลึกเพียง ๒๐๐ เมตร โดยมีแนวตะกอนขนาดมหึมาอยู่บริเวณปากแม่น้ำสายต่างๆ

Huanghe "The Yellow River

แม่น้ำเหลือง (หวงเหอ)

ประเทศจีนมีภูเขาที่มีชื่อเสียงมากมาย ที่สูงที่สุดในโลกและเป็นยอดเขาของเทือกเขาหิมาลัยคือยอดเขาโชโมลังมา (เอเวอเรสต์) ซึ่งมีความสูง ๘,๘๔๘ เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ปลายตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

แม่น้ำส่วนใหญ่ในประเทศจีนไหลไปทิศตะวันออกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก แม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) ซึ่งมีความยาวกว่า ๖,๓๐๐ กิโลเมตร เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า ๑,๘๐๙,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ทั้งยังเป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศอีกด้วย ส่วนแม่น้ำหวงเหอ (ฮวงโฮ-แม่น้ำเหลือง) มีความยาว ๕,๔๖๔ กิโลเมตร ถือเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศ ที่ราบลุ่มแม่น้ำเหลืองถือเป็นอู่อารยธรรมจีนมาแต่ครั้งบรรพกาล และพบโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย

นอกจากแม่น้ำตามธรรมชาติแล้ว ประเทศจีนยังมีแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วย นั่นคือคลองใหญ่ ซึ่งไหลจากเป่ย์จิง (ปักกิ่ง) ทางทิศเหนือลงสู่หังโจวทางทิศใต้ มีความยาวกว่า ๑,๘๐๐ กิโลเมตร และเป็นเส้นทางคมนาคมมานานกว่า ๑,๐๐๐ ปีแล้ว

ประเทศจีนยังมีทะเลสาบหลายแห่ง โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ทางทิศใต้ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบโผหยางในมณฑลเจียงซี ส่วนทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบชิงไห่ในมณฑิลชิงไห่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจีนตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น บางส่วนทางทิศใต้อยู่ในเขตร้อนและเขตใกล้เขตร้อน ส่วนทางทิศเหนืออยู่ใกล้เคียงกับเขตหนาว อุณหภูมิจะแตกต่างกันมากในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ โดยทั่วไปแล้วประเทศจีนมีภูมิอากาศแบบมรสุมภาคพื้นทวีป ทำให้สภาพอากาศในสี่ฤดูแตกต่างกันมาก กล่าวคือในฤดูร้อนจะร้อนและชื้น ส่วนในฤดูหนาวจะหนาวเย็นและแห้งแล้ง

ประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์สัตว์ป่ามากที่สุดในโลก โดยมีสัตว์บกมีกระดูกสันหลังมากกว่า ๒,๐๐๐ สายพันธุ์ นับเป็นร้อยละ ๑๐ ของทั้งโลก และมีสัตว์ป่าจำนวนมากที่ไม่อาจพบเห็นได้ที่อื่นนอกจากในประเทศจีน อาทิ แพนด้ายักษ์ ลิงขนทอง กวางปากขาว วัวทาคิน โลมาธงขาว และตะเข้จีน เป็นต้น

ประเทศจีนมีพรรณไม้มากกว่า ๗,๐๐๐ สายพันธุ์ โดยเป็นไม้ต้นถึง ๒,๘๐๐ สายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น สนสุ่ยซาน (metasequoia) สนสุ่ยซง (China cypress) สนหยิงซาน (silver fir) สนซานมู่ (China fir) สนจิงเฉียนซง (golden larch) ฯลฯ ล้วนเป็นไม้ต้นที่พบในประเทศจีนเท่านั้น

ด้วยความพยายามจะสงวนรักษาทรัพยากรพืชและสัตว์อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์นั้น รัฐบาลจีนได้ก่อตั้งเขตสงวนธรรมชาติและพันธุ์สัตว์จำนวนมาก โดยในปี ๑๙๙๙ มีถึง ๑,๑๔๖ แห่ง (ไม่รวมไต้หวัน) ซึ่งเป็นพื้นที่รวมกันมากกว่า ๘๘.๑๕ ล้านเฮคเตอร์

 

© 2011 กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์.
สงวนลิขสิทธิ์สำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้า. 

Related Posts: