Balloon!

หลังจากสอบเสร็จไปตั้งแต่ก่อนอาจารย์จะเดินทางมาเรียนต่อที่เมกา บัดนี้ผลการเรียนของรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ (Principles of Public Administration) ของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ก็พร้อมปรากฎแก่สาธารณชนแล้ว ทว่านี่เป็นเพียงผลการเรียนแบบ “ไม่เป็นทางการ” เท่านั้น โปรดติดตามผลแบบเป็นทางการตามระบบของมหาวิทยาลัยเองเด้อ

ผลการเรียนที่จะประกาศต่อไปนี้เป็นของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 002 191 ทุกคนทุกกลุ่ม อาจารย์ได้จำแนกตามกลุ่มที่ลงทะเบียน คือ 1-4 โดยประกาศตามลำดับรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ใช้เช็คชื่อในชั้นเรียน ตัวเลขแรกคือลำดับที่ ตัวเลขชุดที่สองคือรหัสประจำตัวนักศึกษา 4 หลักสุดท้าย ตัวอักษรสองตัวคืออักษรนำหน้าชื่อและอักษรนำหน้าสกุลของนักศึกษา และตัวอักษรภาษาอังกฤษคือผลการเรียนของนักศึกษา

เชิญทัศนา…

กลุ่มที่ 1 สาขาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1

1

001-6

พต

B

2

003-2

กน

B+

3

006-6

กภ

B+

4

007-4

กร

B+

5

008-2

กส

B

6

009-0

จค

A

7

011-3

จอ

B+

8

012-1

จอ

B+

9

013-9

จส

A

10

014-7

จก

B+

11

015-5

จช

B+

12

017-1

ชส

A

13

018-9

ชพ

A

14

019-7

ดต

B+

15

020-2

ถส

B+

16

021-0

ทฝ

A

17

023-6

ธน

B+

18

027-8

นส

B

19

028-6

นศ

B

20

032-5

ปท

B+

21

034-1

พศ

A

22

035-9

พพ

A

23

036-7

พว

B

24

037-5

พช

B+

25

038-3

พอ

A

26

039-1

พอ

B+

27

040-6

ภอ

B+

28

045-6

วบ

B+

29

046-4

วผ

A

30

047-2

วน

B+

31

048-0

วพ

B+

32

049-8

วส

A

33

051-1

วช

A

34

052-9

สป

B+

35

053-7

สบ

A

36

054-5

สว

A

37

055-3

สส

A

38

058-7

อค

B+

39

059-5

อช

B

40

060-0

อส

A

41

061-8

อพ

B

42

062-6

อพ

B

43

138-9

สท

B+

44

144-4

พก

A

45

197-3

กม

B+

46

198-1

กน

B

47

199-9

กพ

B+

48

201-8

กร

B+

49

202-6

กศ

B

50

203-4

คก

B+

51

205-0

จพ

B+

52

206-8

จช

A

53

207-6

ฉก

B

54

209-2

ฐภ

B

55

212-3

ธศ

B+

56

214-9

นพ

B+

57

215-7

ปช

B+

58

218-1

พซ

A

59

219-9

มส

B+

60

220-4

บจ

A

61

221-2

ยท

A

62

222-0

รก

B+

63

224-6

รส

B+

64

226-2

วค

A

65

227-0

วพ

B+

66

229-6

วอ

B+

67

230-1

ศข

A

68

232-7

ศป

A

69

233-5

ศผ

B+

70

234-3

ศป

A

71

235-1

สช

B

72

237-7

สส

A

73

238-5

อค

B+

74

239-3

อม

A

75

324-2

ศภ

A

กลุ่มที่ 2 สาขาการจัดการการคลัง ชั้นปีที่ 2

1

089-5

กอ

B+

2

090-0

กส

A

3

091-8

กพ

B+

4

092-6

กอ

B+

5

095-0

กจ

B+

6

096-8

กม

B+

7

098-4

กพ

B+

8

099-2

นม

A

9

100-3

จส

A

10

101-1

จห

A

11

103-7

จจ

B+

12

104-5

ชถ

A

13

106-1

ณส

B+

14

107-9

ณบ

B

15

108-7

ณช

B+

16

109-5

ดค

B+

17

110-0

ดส

A

18

111-8

ตส

A

19

112-6

ทว

B+

20

113-4

ทจ

B

21

114-2

ทพ

B

22

116-8

ธพ

C+

23

117-6

ธน

B+

24

119-2

ธพ

B+

25

120-7

นบ

A

26

122-3

นว

A

27

123-1

นห

A

28

127-3

ปฉ

B

29

129-9

ปส

B

30

130-4

พล

B+

31

131-2

พบ

A

32

132-0

พก

A

33

133-8

พด

A

34

134-6

ภร

A

35

136-2

ภต

B

36

138-8

มม

A

37

140-1

รอ

A

38

141-9

วค

A

39

142-7

วค

B

40

143-5

วพ

A

41

145-1

วท

B+

42

146-9

วส

A

43

147-7

วบ

B+

44

148-5

วภ

B+

45

149-3

ศห

B

46

150-8

ศส

B+

47

151-6

ศก

B+

48

152-4

ศก

A

49

153-2

ศป

A

50

154-0

ศห

A

51

156-6

สอ

B+

52

157-4

สส

A

53

159-0

สถ

A

54

160-5

สภ

A

55

161-3

สน

B+

56

162-1

สข

B+

57

163-9

สส

A

58

164-7

สว

B+

59

165-5

สส

B

60

166-3

สค

A

61

168-9

สจ

B

62

169-7

หก

A

63

171-0

ออ

B+

64

172-8

ออ

C

65

173-6

อว

A

66

174-4

อค

B+

67

176-0

อศ

A

68

177-8

อจ

B+

69

178-6

อจ

B+

70

179-4

อฉ

B+

71

180-9

ออ

A

กลุ่มที่ 3 สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง ชั้นปีที่ 2

1

184-1

ธภ

B

2

193-0

วก

A

3

194-8

วล

A

4

195-6

ศน

B+

5

198-0

ออ

B

6

199-8

อบ

B

กลุ่มที่ 4 สาขาการปกครองท้องถิ่น+การจัดการงานช่างและผังเมือง โครงการความร่วมมือฯ

1

155-9

กน

B+

2

156-7

กพ

A

3

157-5

จส

B

4

158-3

จบ

B+

5

159-1

จฐ

B+

6

160-6

ฉอ

B+

7

161-4

ดส

A

8

162-2

ถจ

B+

9

 163-0

ทพ

A

10

164-8

ทศ

B+

11

165-6

ทบ

B

12

166-4

ทบ

C+

13

167-2

นส

B+

14

168-0

นศ

B+

15

169-8

นส

B+

16

170-3

นพ

B

17

171-1

บอ

B+

18

172-9

บห

B

19

173-7

ปพ

B

20

174-5

ปศ

B+

21

175-3

ปบ

A

22

176-1

ปอ

B

23

177-9

ปก

B

24

178-7

พก

B+

25

179-5

ภห

B

26

180-0

ภป

B+

27

181-8

ยค

B

28

182-6

วด

B

29

183-4

วท

B

30

184-2

ศห

A

31

185-0

สส

B+

32

186-8

สพ

A

33

188-4

สพ

A

34

189-2

สง

B+

35

190-7

สจ

B+

36

191-5

สส

B

37

192-3

สห

B+

38

195-7

อว

B+

39

196-5

อป

B

40

326-8

ธอ

B

41

200-9

พป

A

42

201-7

ศว

A

43

092-4

กว

B+

43

116-6

นก

B

44

124-7

พส

C+

 

Related Posts: