Archive for October, 2011

77381416

77381416 (เจ็ดสิบเจ็ด สามสิบแปด สิบสี่ สิบหก)

0

77381416

เจ็ดสิบเจ็ดราย มลายสิ้น กับดินหญ้า
สามสิบแปดฝน ล่วงพ้นมา ยังจำมั่น
สิบสี่ตุลา มหาชน โค่นอธรรม์
สิบหกปี พ.ศ. นั้น วันชิงชัย

ห้าสิบสี่ พ.ศ. นี้ ยังต้องสู้
ยังเรียกร้อง ดังก้องอยู่ ใช่หรือไหม
ยังต้องปก- ป้องประชา- ธิปไตย
เพื่อฟ้าทอง ผ่องอำไพ ไปนิรันดร์.

ภาพประกอบโดยคุณ "เก้อ น่ะ"

ให้โลกยินจำจด 6 ตุลา!

0

ภาพประกอบโดยคุณ "เก้อ น่ะ"

เกลียวเชือกรัด มัดตรึง ดังขึ้นฟ้า
พรากวิญญา จากกาย ไปจนสิ้น
ตายแต่ตัว หัวใจ ยังโบยบิน
ให้โลกยิน จำจด หกตุลา.

 

ปล. ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเหตุการณ์ 6 ตุลา 19, การแสดงละครแขวนคอของนักศึกษาธรรมศาสตร์, และ “ภาพเขียน” ของคุณ “เก้อ น่ะ”

Anti-Coup Intellectuals

แถลงการณ์กลุ่มคณาจารย์ต่อต้านรัฐประหาร ต่อกรณีข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์

0

Anti-Coup Intellectuals

แถลงการณ์กลุ่มคณาจารย์ต่อต้านรัฐประหาร ต่อกรณีข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์

 

ตามที่คณะนิติราษฎร์ได้เผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์ ในวาระครบ ๕ ปีรัฐประหาร ต่อสารธารณชนเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔  โดยมีสาระสำคัญใน ๔ ประเด็น คือ การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙, การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒, กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยและการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายภายหลังรัฐประหาร รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙, และการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งข้อเสนอทางวิชาการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง มีทั้งที่เห็นด้วยและที่เห็นต่าง มีทั้งที่สร้างสรรค์และที่ทำลายล้าง มีทั้งที่อ้างอิงหลักฐานอันน่าเชื่อถือและที่อ้างอิงอาวุธยุทโธปกรณ์อันน่าหวาดหวั่น

ด้วยความเชื่อมั่นและเจตนาที่จะธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย เรา–ผู้มีรายนามดังปรากฏข้างท้ายแถลงการณ์นี้–ได้ศึกษาข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์โดยละเอียดแล้ว จึงได้ร่วมกันแสดงจุดยืนของเราในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ (more…)

Go to Top