010151 Globalization Studies

บทเรียน เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบ และอื่นๆ ของรายวิชา 010 151 โลกาภิวัตน์ศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาแว้ว! โลกาภิวัตน์ฉบับสอบปลายภาค

0

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายรายวิชา 010 151 โลกาภิวัตน์ศึกษา
เพื่ออ่านทบทวนสำหรับการสอบปลายภาคได้ ตามลิงค์ที่ปรากฏต่อไปนี้ครับ

1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 010151-Ecology(FinalBW)

2. ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 010151-Culture(FinalBW)

งานเข้า! โลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรม: แบบทดสอบเก็บคะแนน

0

งานเข้า!

เรียน นักศึกษา CUMA, FIMA & LOGO ที่รัก

เนื่องจากในช่วงนี้มีเหตุให้งดสอนบ่อยเหลือเกิน จนอาจทำให้ไ่ม่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในบางหัวข้อได้ครบถ้วน ฉะนั้น ในช่วงนี้จึงขอให้นักศึกษาเรียนรู้ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ด้่านวัฒนธรรมด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายที่นี่ http://wiraja.files.wordpress.com/2011/01/010151-culturalglobalization01.pdf

จากนั้นให้ล็อกอินเข้าไปทำแบบทดสอบที่ http://wiraja.quiz-creator.com/quiz.php?u259045q15393v1144555558 โดยนักศึกษามีเวลาทำแบบทดสอบ 20 นาที ฉะนั้นต้องอ่านก่อนทำ สำหรัีบชื่อผู้ใช้ (User Name) คือ ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา (ไม่มีคำหน้าหน้า และวรรค 1 วรรคระหว่างชื่อกับนามสกุล) และรหัสผ่าน (Password) คือ รหัสนักศึกษาแบบมีขีด

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบได้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เท่านั้นนะครับ

ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำแบบทดสอบให้สุดความสามารถ ขอบคุณครับ

ตอบคำถาม “เรื่องจริงช็อกโลก”

0

หลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่อง “เรื่องจริงช็อคโลก” (An Inconvenient Truth) นักศึกษาคิดว่า 1) โลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกและท้องถิ่นของนักศึกษาอย่างไร และ 2) ในฐานะที่จะเป็นผู้นำท้องถิ่นในอนาคต นักศึกษามีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวในท้องถิ่นของตนอย่างไร โปรดอธิบายพอเข้าใจ

โปรดตอบคำถามลงในแบบฟอร์มต่อไปนี้…

[contact-form subject="Wiraja Panyaonyone's Blog ตอบคำถาม "เรื่องจริงช็อคโลก"" to="bomb@cola.kku.ac.th"]
[contact-field label="ชื่อ-สกุล" type="name" required="true" /]
[contact-field label="รหัสประจำตัวนักศึกษา" type="text" required="true" /]
[contact-field label="สาขาวิชา" type="select" required="true" options="การปกครองท้องถิ่น,การจัดการการคลัง,การจัดการงานช่างและผังเมือง" /]
[contact-field label="คำตอบข้อ 1) โลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกและท้องถิ่นของนักศึกษาอย่างไร" type="textarea" required="true" /]
[contact-field label="คำตอบข้อ 2) ในฐานะที่จะเป็นผู้นำท้องถิ่นในอนาคต นักศึกษามีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวในท้องถิ่นของตนอย่างไร " type="textarea" required="true" /]
[/contact-form]

ตอบคำถามได้ภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เท่านั้น!

Go to Top