2010

ประจำปีการศึกษา 2553

เจี๊ยก! เกณฑ์การให้คะแนนสอบปลายภาค “หลักการจัดการฯ”

0

เรียนนักศึกษาสาขาการจัดการการคลังที่เคารพ

อาจารย์ขอแจ้งเกณฑ์การวัดประเมินการสอบปลายภาคของรายวิชา 010 140 หลักการจัดการสมัยใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบปลายภาค รายวิชา 010 140

ข้อ 1 กรณีศึกษา: ให้นักศึกษาชมภาพยนตร์โฆษณาของธนาคารกรุงไทย เรื่อง “ผู้ใหญ่ลี” (ความยาว 2 นาที) แล้ววิเคราะห์ว่าความล้มเหลวในการดำเนินการสร้าง “ผลิตภัณฑ์” ของชุมชนในโฆษณาเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ทั้งนี้ให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการมาใช้ในการตอบ (8 คะแนน) (more…)

มาแว้ว! โลกาภิวัตน์ฉบับสอบปลายภาค

0

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายรายวิชา 010 151 โลกาภิวัตน์ศึกษา
เพื่ออ่านทบทวนสำหรับการสอบปลายภาคได้ ตามลิงค์ที่ปรากฏต่อไปนี้ครับ

1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 010151-Ecology(FinalBW)

2. ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 010151-Culture(FinalBW)

งานเข้า! โลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรม: แบบทดสอบเก็บคะแนน

0

งานเข้า!

เรียน นักศึกษา CUMA, FIMA & LOGO ที่รัก

เนื่องจากในช่วงนี้มีเหตุให้งดสอนบ่อยเหลือเกิน จนอาจทำให้ไ่ม่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในบางหัวข้อได้ครบถ้วน ฉะนั้น ในช่วงนี้จึงขอให้นักศึกษาเรียนรู้ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ด้่านวัฒนธรรมด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายที่นี่ http://wiraja.files.wordpress.com/2011/01/010151-culturalglobalization01.pdf

จากนั้นให้ล็อกอินเข้าไปทำแบบทดสอบที่ http://wiraja.quiz-creator.com/quiz.php?u259045q15393v1144555558 โดยนักศึกษามีเวลาทำแบบทดสอบ 20 นาที ฉะนั้นต้องอ่านก่อนทำ สำหรัีบชื่อผู้ใช้ (User Name) คือ ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา (ไม่มีคำหน้าหน้า และวรรค 1 วรรคระหว่างชื่อกับนามสกุล) และรหัสผ่าน (Password) คือ รหัสนักศึกษาแบบมีขีด

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบได้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เท่านั้นนะครับ

ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำแบบทดสอบให้สุดความสามารถ ขอบคุณครับ

ตอบคำถาม “เรื่องจริงช็อกโลก”

0

หลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่อง “เรื่องจริงช็อคโลก” (An Inconvenient Truth) นักศึกษาคิดว่า 1) โลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกและท้องถิ่นของนักศึกษาอย่างไร และ 2) ในฐานะที่จะเป็นผู้นำท้องถิ่นในอนาคต นักศึกษามีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวในท้องถิ่นของตนอย่างไร โปรดอธิบายพอเข้าใจ

โปรดตอบคำถามลงในแบบฟอร์มต่อไปนี้…

[contact-form subject="Wiraja Panyaonyone's Blog ตอบคำถาม "เรื่องจริงช็อคโลก"" to="bomb@cola.kku.ac.th"]
[contact-field label="ชื่อ-สกุล" type="name" required="true" /]
[contact-field label="รหัสประจำตัวนักศึกษา" type="text" required="true" /]
[contact-field label="สาขาวิชา" type="select" required="true" options="การปกครองท้องถิ่น,การจัดการการคลัง,การจัดการงานช่างและผังเมือง" /]
[contact-field label="คำตอบข้อ 1) โลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกและท้องถิ่นของนักศึกษาอย่างไร" type="textarea" required="true" /]
[contact-field label="คำตอบข้อ 2) ในฐานะที่จะเป็นผู้นำท้องถิ่นในอนาคต นักศึกษามีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวในท้องถิ่นของตนอย่างไร " type="textarea" required="true" /]
[/contact-form]

ตอบคำถามได้ภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เท่านั้น!

เกณฑ์คะแนน 001 101 กลางภาค 2/2553

0

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบกลางภาค รายวิชา 001 101 นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

ข้อ 1 ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในกรอบข้างล่างนี้ แล้ว (1) กำหนดปัญหาสาธารณะที่สำคัญที่สุดของ อปท. (2) ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการกำหนดปัญหาดังกล่าว (3) เสนอทางเลือกหรือวิธีการต่างๆ ที่จะแก้ปัญหาสาธารณะนั้นได้ (4) เลือกทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และ (5) ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการเลือกทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหานั้น ทั้งนี้ให้นักศึกษานำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้เรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะมาใช้ในการตอบคำถาม (10 คะแนน)

  คะแนน
1 2 3
(1) กำหนดปัญหาสาธารณะ ระบุปัญหาที่สำคัญที่สุด โดยมีปัญหาอื่นเทียบเคียง อย่างน้อย 3 ปัญหา    
(2) ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการ ระบุเหตุผลแต่ไม่ชัดเจน

 

ระบุเหตุผลหรือวิธีการชัดเจน สมเหตุสมผล มีรายละเอียดพอควร ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการกำหนดปัญหาอย่างละเอียด ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องกำหนดปัญหานี้ และตั้งอยู่บนความเป็นจริง
(3) เสนอทางเลือกหรือวิธีการ ระบุวิธีแก้ปัญหาจำนวนหนึ่ง ระบุวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีเหตุผล ตั้งอยู่บนความเป็นจริง  
(4) เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ระบุทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมีทางเลือกอื่นเทียบเคียง    
(5) ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการ ระบุเหตุผลแต่ไม่ชัดเจน

ไม่มีการขยายความ

ระบุเหตุผลหรือวิธีการชัดเจน ขยายความให้เข้าใจ ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการกำหนดทางเลือกอย่างละเอียด และตั้งอยู่บนความเป็นจริง

ข้อ 2 ให้นักศึกษาอ่านข่าวในกรอบข้างล่างนี้แล้ววิเคราะห์ว่านโยบายตามข่าวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใด และจะมีผลอย่างไร โดยให้วิเคราะห์ตามตัวแบบระบบ (system model) (10 คะแนน)

  คะแนน
  1 2 3 4 5
(1) นโยบายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใด ระบุสาเหตุไม่ชัดเจน ไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอ ระบุสาเหตุชัดเจน แต่ไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอ ระบุสาเหตุชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี ระบุสาเหตุชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี อธิบายได้สอดคล้องกับตัวแบบ

 

ระบุสาเหตุชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี อธิบายได้สอดคล้องกับตัวแบบ ใช้คีย์เวิร์ด
(2) นโยบายนี้จะมีผลอย่างไร ระบุผลกระทบไม่ชัดเจน ไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอ ระบุผลกระทบชัดเจน แต่ไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอ ระบุผลกระทบชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี ระบุผลกระทบชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี อธิบายได้สอดคล้องกับตัวแบบ ระบุผลกระทบชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี อธิบายได้สอดคล้องกับตัวแบบ ใช้คีย์เวิร์ด

 

เอกสารประกอบคำบรรยาย 010 140 (ฉบับกลางภาค)

0

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายรายวิชา 010 140 หลักการจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management) ฉบับสำหรับเตรียมสอบกลางภาค ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

เอกสารประกอบคำบรรยาย 010140 หลักการจัดการสมัยใหม่

http://wiraja.files.wordpress.com/2010/12/010140e0b881e0b988e0b8ade0b899e0b8a1e0b8b4e0b894e0b980e0b897e0b8ade0b8a1-e0b882e0b8b2e0b8a7e0b894e0b894e0b8b3.pdf

เอกสารประกอบคำบรรยาย 002 191 ฉบับสอบไฟนอล

0

ตามนี้เลยครับนักศึกษาที่รัก

PPA(final)

คะแนนเก็บ 002 191

0

คะแนนเก็บของนักศึกษานับตั้งแต่การสอบย่อยครั้งแรกถึงครั้งสุดท้าย และคะแนนสอบกลางภาค โปรดดูในไฟล์ pdf ข้างล่างเลยครับ

คะแนนเก็บรายวิชา 002191 ณ ปัจจุบัน

Go to Top