เกณฑ์การให้คะแนนการสอบกลางภาค รายวิชา 001 101 นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

ข้อ 1 ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในกรอบข้างล่างนี้ แล้ว (1) กำหนดปัญหาสาธารณะที่สำคัญที่สุดของ อปท. (2) ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการกำหนดปัญหาดังกล่าว (3) เสนอทางเลือกหรือวิธีการต่างๆ ที่จะแก้ปัญหาสาธารณะนั้นได้ (4) เลือกทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และ (5) ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการเลือกทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหานั้น ทั้งนี้ให้นักศึกษานำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้เรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะมาใช้ในการตอบคำถาม (10 คะแนน)

  คะแนน
1 2 3
(1) กำหนดปัญหาสาธารณะ ระบุปัญหาที่สำคัญที่สุด โดยมีปัญหาอื่นเทียบเคียง อย่างน้อย 3 ปัญหา    
(2) ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการ ระบุเหตุผลแต่ไม่ชัดเจน

 

ระบุเหตุผลหรือวิธีการชัดเจน สมเหตุสมผล มีรายละเอียดพอควร ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการกำหนดปัญหาอย่างละเอียด ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องกำหนดปัญหานี้ และตั้งอยู่บนความเป็นจริง
(3) เสนอทางเลือกหรือวิธีการ ระบุวิธีแก้ปัญหาจำนวนหนึ่ง ระบุวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีเหตุผล ตั้งอยู่บนความเป็นจริง  
(4) เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ระบุทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมีทางเลือกอื่นเทียบเคียง    
(5) ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการ ระบุเหตุผลแต่ไม่ชัดเจน

ไม่มีการขยายความ

ระบุเหตุผลหรือวิธีการชัดเจน ขยายความให้เข้าใจ ระบุเหตุผลหรือแสดงวิธีการกำหนดทางเลือกอย่างละเอียด และตั้งอยู่บนความเป็นจริง

ข้อ 2 ให้นักศึกษาอ่านข่าวในกรอบข้างล่างนี้แล้ววิเคราะห์ว่านโยบายตามข่าวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใด และจะมีผลอย่างไร โดยให้วิเคราะห์ตามตัวแบบระบบ (system model) (10 คะแนน)

  คะแนน
  1 2 3 4 5
(1) นโยบายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใด ระบุสาเหตุไม่ชัดเจน ไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอ ระบุสาเหตุชัดเจน แต่ไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอ ระบุสาเหตุชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี ระบุสาเหตุชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี อธิบายได้สอดคล้องกับตัวแบบ

 

ระบุสาเหตุชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี อธิบายได้สอดคล้องกับตัวแบบ ใช้คีย์เวิร์ด
(2) นโยบายนี้จะมีผลอย่างไร ระบุผลกระทบไม่ชัดเจน ไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอ ระบุผลกระทบชัดเจน แต่ไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอ ระบุผลกระทบชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี ระบุผลกระทบชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี อธิบายได้สอดคล้องกับตัวแบบ ระบุผลกระทบชัดเจน มีเหตุผลรองรับดี อธิบายได้สอดคล้องกับตัวแบบ ใช้คีย์เวิร์ด