002191 Principles of Public Administration

บทเรียน เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบ และอื่นๆ ของรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารประกอบคำบรรยาย 002 191 ฉบับสอบไฟนอล

0

ตามนี้เลยครับนักศึกษาที่รัก

PPA(final)

คะแนนเก็บ 002 191

0

คะแนนเก็บของนักศึกษานับตั้งแต่การสอบย่อยครั้งแรกถึงครั้งสุดท้าย และคะแนนสอบกลางภาค โปรดดูในไฟล์ pdf ข้างล่างเลยครับ

คะแนนเก็บรายวิชา 002191 ณ ปัจจุบัน

รูปแบบรายงานกลุ่ม 002 191 ครั้งที่ 2

0

ไฟล์ข้างล่างนี้ คือรูปแบบและตัวอย่างเกณฑ์ต่างๆ ของรายงานฉบับดิจิตอลสำหรับงานกลุ่มครั้งที่ 2 ของวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตรฺ์
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการทำรายงานนะครับ

รูปแบบรายงาน-01 (รูปแบบปกหน้า ปกใน คำนำ และสารบัญ)

รูปแบบรายงาน-02 (รูปแบบเนื้อหาในแต่ละบท)

รูปแบบรายงาน-03(เกณฑ์) (เกณฑ์สำหรับพิจารณาตัดสินปัญหาสาธารณะและทางเลือกนโยบายสาธารณะที่จะนำเสนอ

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบกลางภาครายวิชา 002 191

0

เกณฑ์คะแนนกลางภาค002191

เฉลยข้อสอบกลางภาค 002 191 (จับคู่้)

0

ตามไฟล์ pdf เลยครับ

เฉลยข้อ4

เอกสารประกอบการสอนวิชา 002 191

0

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ ที่สอนโดย อ.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ เพื่อใช้ประกอบการทบทวนเนื้อหาสำหรับการสอบกลางภาคได้ที่นี่ (ไฟล์ pdf ขนาดประมาณ 6 MB)

หลักรัฐประศาสนศาสตร์(สำหรับทบทวนกลางภาค)

เอกสารประกอบการนำเสนอของนักศึกษา LOGO-COLA ครั้งที่ 1

0

สวัสดี นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น,

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประักอบการนำเสนอครั้งที่ 1 เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การของเพื่อนๆ ทั้ง 8 กลุ่ม ได้จากไฟล์ที่แนบมาให้นะครับ ซึ่งในการสอบกลางภาคในวันที่ 2 ส.ค. นี้ จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับทฤษฎีองค์การอย่างแน่นอน โปรดใช้เวลาศึกษาด้วยตัวเองนะครับ

กลุ่ม 1 ระบบราชการ

กลุ่ม 2 การจัดการแบบวิทยาศาสตร์

กลุ่ม 3 ทฤษฎีว่าด้วยศาสตร์การบริหาร

กลุ่ม 4 การศึกษาที่ฮอว์ธอร์น

กลุ่ม 5 ทฤษฎีลำดับความต้องการ

กลุ่ม 6 จูงใจและสุขวิทยา

กลุ่ม 7 ทฤษฎี X Y

กลุ่ม 8 ทฤษฎีระบบ

Go to Top