010140 Principles of Modern Management

บทเรียน เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบ และอื่นๆ ของรายวิชา 010 140 หลักการจัดการสมัยใหม่ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เจี๊ยก! เกณฑ์การให้คะแนนสอบปลายภาค “หลักการจัดการฯ”

0

เรียนนักศึกษาสาขาการจัดการการคลังที่เคารพ

อาจารย์ขอแจ้งเกณฑ์การวัดประเมินการสอบปลายภาคของรายวิชา 010 140 หลักการจัดการสมัยใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบปลายภาค รายวิชา 010 140

ข้อ 1 กรณีศึกษา: ให้นักศึกษาชมภาพยนตร์โฆษณาของธนาคารกรุงไทย เรื่อง “ผู้ใหญ่ลี” (ความยาว 2 นาที) แล้ววิเคราะห์ว่าความล้มเหลวในการดำเนินการสร้าง “ผลิตภัณฑ์” ของชุมชนในโฆษณาเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ทั้งนี้ให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการมาใช้ในการตอบ (8 คะแนน) (more…)

เอกสารประกอบคำบรรยาย 010 140 (ฉบับกลางภาค)

0

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายรายวิชา 010 140 หลักการจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management) ฉบับสำหรับเตรียมสอบกลางภาค ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

เอกสารประกอบคำบรรยาย 010140 หลักการจัดการสมัยใหม่

http://wiraja.files.wordpress.com/2010/12/010140e0b881e0b988e0b8ade0b899e0b8a1e0b8b4e0b894e0b980e0b897e0b8ade0b8a1-e0b882e0b8b2e0b8a7e0b894e0b894e0b8b3.pdf

คะแนนสอบกลางภาค รายวิชา 002 191

0

ตามไฟล์ข้างล่างเลยครับ

คะแนนกลางภาค 002191(2553)

Go to Top