A Survey of China

“ประเทศจีนโดยสังเขป” (A Survey of China) ชุดบทความว่าด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยบทความ 7 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม แปลจากหนังสือ A Study Tour in China ของโจวเจี้ยน โดย กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

ประเทศจีนโดยสังเขป แปลโดยกฤชวรรนธ์ โล่ห์วัชรินทร์

E-Book: ประเทศจีนโดยสังเขป (A Survey of China)

0

ประเทศจีนโดยสังเขป แปลโดยกฤชวรรนธ์ โล่ห์วัชรินทร์

ผมมีความสนใจใครู่เกี่ยวกับประเทศจีน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม, มาตั้งแต่เด็ก. แม้ว่าคุณวุฒิด้านการศึกษาตามระบบของผมจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเลย, แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อยู่เสมอ. นอกจากนั้น, การทำงานในสถบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย. เมื่อต้นปี 2552, ความที่ได้รับมอบหมายให้บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนสำหรับคณะครูในเขตการศึกษาจังหวัดขอนแก่น, ผมจึงได้แปลและจัดทำหนังสือ “ประเทศจีนโดยสังเขป” ขึ้้นมาเพื่อใช้ประกอบการบรรยายในครั้งนั้น. หนังสือเล่มบางนี้นำเสนอแต่เพียงข้อมูลต่างๆ “โดยสังเขป” และเหมาะสำหรับผู้เริ่มสนใจศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนเท่านั้น. หากท่านเป็นหนึ่งในนั้น, ท่านสามารถดาวน์โหลด (more…)

ROC_calendar

ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่โดยสังเขป

0

ซุนจงซาน (ซุนยัดเซ็น)

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๑๙๑๑ เกิดการก่อจลาจลอู่ชางขึ้นโดยการนำของซุนจงซาน (ซุนยัดเซ็น) พร้อมได้เสนอให้เกิดการปฏิวัติขึ้นภายใต้ “หลักไตรราษฎร์” เนื่องจากปี ๑๙๑๑ ตรงกับปีซินไห่ตามปฏิทินจีน เหตุการณ์ครั้งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าการปฏิวัติซินไห่ ซึ่งทำให้ราชสำนักชิงถูกโค่นล้มลง พร้อมกับกาลอวสานของระบบศักดินาราชาธิปไตยที่ปกครองจีนมายาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี จากนั้นจึงได้สถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้น  ทว่าการปฏิวัติครั้งนี้ประสบ  ความล้มเหลวในการต่อต้านจักรวรรดินิยมและระบอบศักดินาอันเป็นภารกิจสำคัญยิ่ง ดังที่ซุนจงซานได้กล่าวไว้ก่อนเสียชีวิตว่า “ในยามที่การปฏิวัติยังไม่บรรลุผลนี้ เหล่าสหายจำต้องมุ่งทำงานหนักขึ้น” (more…)

สามบูรพกษัตริย์

ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณโดยสังเขป

0

นฺหวี่วากับฝูซี

หลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามีมนุษย์ดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่เมื่อกว่าหนึ่งล้านปีมาแล้วในบริเวณที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศจีนในปัจจุบัน โดยจีนนับเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ซึ่งมีบันทึกทางประวัติศาสตร์มานับ ๔,๐๐๐ ปี

“นับแต่ผันกู่แยกดินฟ้า มีสามบูรพกษัตริย์กับห้าอธิราชเป็นใหญ่ในบรรพกาล” ผันกู่คือวีรบุรุษในนิทานปรัมปราผู้ซึ่งแยกสวรรค์และโลกออกจากกัน สามบูรพกษัตริย์กับห้าอธิราชล้วนเป็นวีรบุรุษในตำนานเช่นกัน โดยเชื่อกันว่าสามมหาราชคือ ฝูซี เสิน-หนง และหวงตี้ ฝูซีนั้นเป็นบรรพบุรุษคนแรกของชาวจีน มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นงู อยู่กินกับน้องสาวของตนนามว่านฺหวี่วา ซึ่งบรรดาบุตรของทั้งคู่ก็คือเหล่ามนุษย์นั่นเอง เสินหนงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  เหยียนตี้ เป็นเทพกสิกรรมและหัวหน้าชนเผ่าทางใต้ ส่วนหวงตี้หรือจักรพรรดิเหลือง เป็นหัวหน้าชนเผ่าทางตะวันตกเฉียงเหนือ สองเผ่านี้ร่วมมือกันขับไล่ชนเผ่าของชื่อโหยว แล้วตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคกลางพร้อมกับผูกสัมพันธ์กับเช่นเผ่าอื่นๆ จนก่อกำเนิดประเทศจีนขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ชาวจีนทั่วโลกขนานนามตนเองว่าเป็น “ลูกหลานเหยียนตี้หวงตี้” (more…)

President Hu Jintao

การเมืองการปกครองจีน

0

ตราสาธารณรัฐประชาชนจีน

อำนาจทั้งปวงในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของประชาชนจีน ซึ่งใช้สิทธิตามอำนาจของตนผ่านองค์กรที่เรียกว่าสภานิติบัญญัติประชาชนแห่งชาติและบรรดาสภานิติบัญญัติประชาชนระดับท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้นจึงถือว่าระบบสภาประชาชนดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานระบอบการเมืองของประเทศจีน

จีนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมีพรรคการเมืองหลากหลาย โดยก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติและวิถีชีวิตของประชาชน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน (Communist Party of China: CPC) ในฐานะเป็นผู้กุมอำนาจบริหารจะเสนอประเด็นดังกล่าวเพื่อหารือกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ พรรคการเมือง กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้ไม่สังกัดพรรคการเมืองทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระบบความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ และขอคำปรึกษาทางการเมืองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนี้เป็นฐานสำคัญของระบอบการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน (more…)

Nixon and Mao

การแบ่งเขตการปกครองของจีนและปัญหาไต้หวัน

0

แผนที่แสดงการแบ่งเขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปัจจุบัน ประเทศจีนแบ่งเขตการปกครองออกเป็นสามระดับ กล่าวคือประเทศแบ่งออกเป็นมณฑล (province) อำเภอ (county) และตำบล เขตการปกครองระดับมณฑลได้แก่ มณฑล เขตปกครองตนเอง (autonomous region) และมหานคร (municipality) ซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง แต่ละมณฑล (หรือเขตปกครองตนเอง) แบ่งออกเป็นจังหวัดปกครองตนเอง (autonomous prefecture) อำเภอ (หรืออำเภอปกครองตนเอง- autonomous county) และเมือง แต่ละอำเภอแบ่งออกเป็นตำบล (township) และเทศตำบล (town) (more…)

Lanterns

เทศกาลและประเพณีจีน

0

สัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

วันหยุดราชการของประเทศจีนได้แก่ วันปีใหม่ (๑ มกราคม-หยุดหนึ่งวัน) วันตรุษจีน (เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ หรือวันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ-หยุดสามวัน) วันสตรีสากล (๘ มีนาคม) วันปลูกต้นไม้ (๑๒ มีนาคม) วันแรงงานสากล (๑ พฤษภาคม-หยุดสามวัน) วันเยาวชนจีน (๔ พฤษภาคม) วันเด็กสากล (๑ มิถุนยาน) วันคล้ายวันสถาปนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (๑ สิงหาคม) วันครู (๑๐ กันยายน) และวันชาติ (๑ ตุลาคม-หยุดสามวัน) (more…)

china-names

ประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน

0

ชาวฮั่น ชนกลุ่มใหญ่ในประเทศจีน

จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยในต้นปี ๒๐๐๕ มีจำนวนประชากรทั่งสิ้นถึง ๑,๓๐๐ ล้านคน ทั้งนี้ไม่นับรวมประชากรในฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน

ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๓๐ คนต่อตารางกิโลเมตร ทว่าตัวเลขนี้ไม่ได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในทุกพื้นที่ กล่าวคือในแถบชายฝั่งตะวันออกนั้นมีความหนาแน่นสูงถึง ๔๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นที่ตอนกลางราว ๒๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร ขณะที่บริเวณที่ราบสูงทุรกันดารทางตะวันตกมีความหนาแน่นน้อยกว่า ๑๐ คนต่อตารางกิโลเมตร

ประชากรจีนจำนวนร้อยละ ๓๐.๔ อาศัยอยู่ในเขตเมือง ร้อยละ ๖๙.๖ อยู่ในเขตชนบท ขณะที่ประชากรชายมีจำนวนร้อยละ ๕๐.๘ และหญิงร้อยละ ๔๙.๒ ประชากรที่มีอายุน้อยกว่า ๑๔ ปีมีจำนวนร้อยละ ๒๕.๗ อายุระหว่าง ๑๕ ถึง ๖๔ ร้อยละ ๖๗.๖ และอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไปร้อยละ ๖.๗ ของจำนวนประชากรทั้งหมด (more…)

แผนที่แสดงการแบ่งเขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

สภาพภูมิศาสตร์ประเทศจีน

1
Physical Map of China

แผนที่กายภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศจีนมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชีย มีขนาดพื้นที่ ๙.๖ ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากรัสเซียและแคนาดา จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้โอบล้อมด้วยทะเลป๋อไห่ ทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ โดยในอาณาเขตทางทะเลนั้นมีเกาะใหญ่น้อยกระจายอยู่เกือบ ๖,๕๐๐ เกาะ เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือไต้หวันซึ่งมีขนาดพื้นที่ ๓๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และอันดับสองคือเกาะไห่หนาน (ไหหลำ) ซึ่งมีขนาดพื้นที่ ๓๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ทั้งไต้หวันและไห่หนานมีสถานะเป็นมณฑลหนึ่งของจีน

(more…)

Go to Top